žvirblis

žvirblis
žvìrblis sm. (1) KBII69, K, K.Būg, Š, Rtr, , NdŽ, žvirblỹs (3) K.Būg, Š, NdŽ, LD217(Ar, Žsl, Dsm), Azr, Pžrl, Jd, (4) LzŽ 1. SD1196, SD404, H, R332, 445, Sut, LL283, L, OG461, FrnW, zool. kikilių šeimos sodybų, miestų nedidelis paukštis (Passer): Žvirbliai čirkščia R, . Žvirblỹs čirkia tenai po stogu Pns. Žvirblỹs prieg namų gyvena DrskŽ. Man pats gerasiai žvìrblis – niekur neišskrenda Dglš. Naminis žvirblis (P. domesticus) E. Nendrinis žvìrblis (P. biarmicus) 567. Sẽniai žvirbliai vėl ima taisytis savo lizdus J.Jabl. Yr tiktai žvirbliaĩ, neižsivesdinėja ZtŽ. Eisim karklynan – žvirbliùs baidysim LzŽ. Kluone perisi žvirbliaĩ Dbč. Žvirblỹs privedė žvirblùkų Dv. Būva, kad žvirblỹs užima skregždės mūrą tą Krm. Žvìrblis įlindęs į lizą, o kregždės užlipiusios Skdv. Žvìrblis lenda py špoko perėt Grd. Kap buvom an kaimo, tai žvìrblių oi oi oi – šiaudiniai stogai mat buvo Kpč. Žvirblių dar maža, atlekia koki aštuoni ar šeši Arm. Žvìrblis purpt iš po kojų, tik nesutrepenau Mlk. Man tada žvirblỹs langan lap lap lap Vlk. Jei žvirblis pokšt į langą, kažkas mirs (Kin). Žvirblis puola ant langą prieš šaltį LTR(Brsl). Žvirbliaĩ inprato ir atlekia – trupinukus išnešu ir jau neatsimušu aš jų Brb. Žvirbliaĩ, špokai lesa visa . Pas mus raudonų [serbentų] nėr, tiek nulesė žvirbliaĩ Ssk. Žvìrblis tus kanapius liuob les LKT68(Pp). I žvìrbliuo kanapiai tinka, ne tik žmoguo Gd. Tuos kanapių lukštelius atduoda žvirbliãmu Dv. Žvirbliai mėgsta minkštuosius kviečius lest Grž. Žvìrbliai miežius pradėjo kult JnšM. Kad miežių žvìrbliai nepult, reikia sėjant tylėt Dgč. Eidavom sėt miežių, kai saulė nusleidžia, kad žvìrbliai neišlest, kai užaugs Kp. Jeigu nori, kad žvirbliai pasėtų kviečių nepultų, užvalgyk lašinių ir jais išsitepk rankas LTR(Kp). Nešant sėt javus, reikia perbert per brūzgulį, tai paskui žvirbliai nelesa LTR(Igl). Kad žvirbliai javų nelestų, tai, pasėjus lauke, reikia palikti akėčias, kad jos kiek pabūtų LTR(Rs). Einant kviečius sėti, [reikia] žiūrėti, kad ką nors žvirbliai lestų LTR(Grk). Kad žvirbliai nelestų javų, reikia anksti sėti LTR(VšR). Žvirbleliai kanaplesėliai linksmai čiurškauja Žem. Žvìrbliai didliai čirškia, lytus būs Yl. Žvirbliai žabuose sukritę čirškia, bus atodrėkis . Priš oro parmainą žvirbliùkai čirška Pp. Žvìrbliai didliai čeža priš lytų Yl. Žvìrbliai čirškauna pryš bjaurią Lkv. Kai pradės žvirbliai čiaukšėt terp žolių, sakydavo, žvirbliai alų daro, – bus lietaus Ps. Jei žvìrblis peras, tai jau reik laukti lytaus Grg. Prieš lietų žvìrbliai ir vištos dulkėse maudos Dgč. Žvirblis sniege maudosi – ankstyvą pavasarį buria sp. Jei žvirbliai renkasi į būrius ir laksto, tai bus giedra Vlž. Jei žvirbliai pulkais skraido – bus gražus oras prš. Jeigu žvirblis iš kieno plaukų susukė lizdą, tai tam nebeaugs plaukai Nj. Kitą kartą sakys plaukų nenumesti, ka žvìrbliai į lizdą neneštų End. Bet taip sakydavo, ir dabar tebėra tikra, jog per Kazimierą vandens žvirbliui atsigert, o per Juozapą – jaučiui M.Katil. Vieną kartą katė pasigavo žvirblį, ir žvirbliukas buvęs protingas (ps.) LTR(Kt). Žvirblis čiuldinė[ja], šen ten puldinė[ja] D103. Pelė miežius mala, žvirblis alų daro LTR(Pmp). Atskris žvirbliai kanapėti, reiks jum sodai suderėti (d.) Ktk. Numynė žvirblis pelėdai koją LMD(Jnšk). Mano pati šešiais žirgais, aš nabagas šešiais žvirbliais I160(Prl). Sukinkė broleliai šešis žirgus, parvežė žvirblelį, pargirgždino LTR(Lzd). Tupi žvirblis kamine su lapine kepure (d.) Pn. Ir priima aną afierą nuog ano žmogaus biedno – tatai est anuodu žvirbliu MP76. Juk ir žvirblelis mažas be šventos valios Jo nepuola ant žemės ižgi lizdo savo PK140. Juk ir žvirblelis žėdnas be valios Pono tavo ant žemės nenupuls iš lizdelio KN179. Išverda rūgintus burokus, kanapių pienu apipilia – žvìrblio mėsa vadindavo Klt. ^ Kaip žvirbliai čirškia ir čirškia LTR(Slk). Su mažais [vaikais] pusė bėdos, cėp cėp čirškau[ja] kaip žvìrbliai, o dideli kokie – o o! Krš. Mažilelė čiauška kaip žvìrblis čiau čiau čiau Užv. Čiulda kaip žvirblelis, negal ne suprasti Grg. Kap žvirblis ant tvoros čebra ir čebra Švnč. Mano vištų kaip žvìrblio kiaušiniukai Žml. Ir gyvenk tu man, kaip žvirblys kanapėse – nei sėjo, nei ravėjo, o nuo lauko nori nuimti KrvP(Nmn). Pešasi kaip žvirbliai ant mėšlyno III385. Rejas kai žvirbliai an skiedryno Km. Šmukštelėjo kaip žvìrblis į žabaryną DūnŽ449. Iš nakties purkšt kaip žvìrblis į karklyną ir nebėr Trš. Vaikai išsigando ir išlakstė kaip žvìrbliai Jnš. Mas kaip žvìrbliai, paukštvanagį pamatę – visi spur Štk. Vaikai užaugę kap žvirbliaĩ po svietą išlaksto Lp. Kaip pabaidyti žvirbliai, mokiniai puolė į suolus B.Radz. Kalbos kaip žvirbliai, įsigauna kaiman, netrunka kiemus aplėkti . Ale tu gi i valgai – kap žvirblỹs Plm. Valgo kaip arklys, dirba kaip žvirblis Rk. Pilnas sodas prilėkęs [obuoliautojų] kab žvirblių̃ Drsk. Kai teip bėginėja [viščiukai] – kai žvirbliùkai, o kašelėj dideli Klt. Adomėlis buvo mažas, tikras žvirblis atrodė prieš Stanislovą J.Balt. Mažas kai žvirblỹs Pls. Kiek tę to vaiko – kap žvirblỹs Pv. Jam toji sarmata kaip žvirbliui lietus – pasipurtė, ir sausas! V.Krėv. Važiuos su arkliais, ka lėks bimbalai kaip žvìrbliai Sd. Tavo parpeliai kaip žvìrbliai (dideli) Ds. Drąsūs kaip žvirbliai erškėčiuose (iron.) LTsV127(Svn). Seniokas in vežimą, ale nieko nepamina – kaip žvìrblis Slk. Kas te iž jo – kai žvìrblis Švnč. Tu tiek pajėgi, kiek senis žvirblỹs Dkš. Žmogų kap žvìrblį paims ir užmuš Pv. [Stipruolis] vyrus mėtliojo kaip žvìrblius Sd. I numynė kai žvirblỹs pelėdai koją Bb. Vos nesušalau kaip žvirblis mėšlyne, kol atbėgau pas jus V.Krėv. Palikau vienas kaip žvirblis A.Vien. Iš jų jau i pora –kai žvirblis su geguže (labai nevienodo ūgio) Kln. Pilies (miesto) žvirblis ir ant varpų sėdęs[is] gieda S.Dauk. Miesto žvirblis ir nealkanas čirkštęs VP30. O ar gal ereliui žvìrblis glūps prisilygint K.Donel. Geriau mažu žvirbliu gimti, bet tik laisvai gyventi V.Krėv. Pasikelia kai erelis, nutūpia kai žvìrblis An. Pakilo su gandrais, o nusileido su žvirbliais LTR(Vdn). Su arais skrisi, su žvirbliais nutūpsi Pln. Žvirblio lakštingala giedoti nepriversi LTR(Gdr). Rugiai dabar – žvìrblis jau nekyši Mlt. Žvirblis nei sėja, nei aria ir gyvena, ir tu pagyvensi LTR(Grv). Svetimon rankon ir žvìrblis didesnis Pns. Ir žvirbliai moka javus kult Grž. Senis žvirblis grikiuosan neskrenda Švnč. Ausys[e] žvìrblių tupėta (apie nešvarias ausis) Ant. Žvirbliai [pirmą] sniegą sulesė, už mėnesio bus kitas Pn. Po Trijų Karalių diena per žvìrblio žingsnį pailgėja Všk. Dėl vieno žvìrblio pavasaris bus Mžš. Tik zuikys ir žvirblỹs lekia be kvapo Prn. Vaikai, duokim žvirbliams sutūpt (sakoma sutemus, kol dar lempa nedegama) LTsV835(Lks). Bėdo[je] žmogus kimbýs ir į žvìrblį Krt. Kytras kai senas žvirblis LTR. Seno žvìrblio an mėkynų nepagaut Pst. Puolė kaip žvìrblis ant karšto šūdo Lk. Ant tų kviečių bus daug žvìrblių (graži mergina turės daug gerbėjų) Tl. Puola puola (veržiasi tekėti) kaip žvirblis varžon Šmn. Ir žvirblys iš tinginio tyčiojasi LTR(Auk). Ant mūsų galvos visi žvirbliai šika KrvP(Krtn). Žvirblius velnias pūrais mieruoja LTR(Aln). Kur žvirblio galvelė, kur mašalo žarnelė (apie prastą verpimą) LTR(Šd). Čia silkas, čia vilkas, čia žvìrblio galva (apie prastą verpimą) Kl. Žvirblis be šokčiojimo nestovi M. Balsas iš burnos, kap žvìrblis iš tarbos išspruko ir nepagausi Srj. Iškrito ir iškrito, žodis ne žvirblỹs, nesugausi Jd. Žodis iš burnos išeina žvìrbliu, o pareina jaučiu Lkv. Jis suprato labai kvailai pasakęs, bet žodis ne žvirblis, nebesugausi J.Avyž. Susigriebia, kad gal nereikėjo klausinėti, tačiau žodelis ne žvirblelis, paleistas nesugrįš V.Bub. Geresnis žvirblis rankoje, nekai (nekaip , N) elnis girioje B. Geriau žvìrblis ranko[je], ne ką briedis lanko[je] Pln. Geriau žvìrblis saujoj, nei briedis už marių Rdm. Tuo nedžiaukis žvìrbliu, kur an stogo tupa, tuo džiaukis, kur turi saujė[je] End. Vely vienas žvirblỹs saujoj, ne dešimts ant stogo Dkš. Geriau žvirblis už ančio, kaip balandis ant stogu LTR(Plt). Geriau šiandie žvìrblis, negu rytoj tetirvinas Kp. Tačiau – geriau žvirblį įsimesti tarbon, negu spoksoti į teterviną tyrelio samanynėje M.Katil. Surazgiotas, sumazgiotas po karklyną žvìrblius vaiko (šepetys) Sch65. Trumpas bukas vokietukas miške žvirblius gaudo (šepetys) Ds. Pilna pirkia žvirblių (šakos medžio kamiene ar lentoje) Ad, Tvr, Vrn. Dvylika erelių, penkiasdešimt dvi kurapkos ir trys šimtai šešiasdešimt penki žvìrbliai (mėnesiai, savaitės, dienos) Slv. Karvelis burkuoja, o žvìrbliai klausosi (pamokslą sako) Vv. 2. scom. prk. apie mažą, silpną žmogų: Ne tokiam žvìrbliui tą maišą pakelt! Ėr. O tokie tebuvo žvirbliai: vienas trijų metų, kitas – penktus metus Sd. Žvirblỹ, ką tu čia gali, ko čia giries Jd. Jug žvìrblis tebesi, ką tu mun gali padaryti Varn. Jau, matai, žvìrblis esi, tau galima valgyti Akn. Eik tu, žvirbliukẽl, ką tu padarysi, trūkį gausi Krš. | Oi tu žvirblỹ! Plv. Ką jis žino, tokis žvirblỹs Azr. Ir žvirblỹs su širdžia (apie mažą, piktą) Krok. Par žiemą bene tas žvìrblis praaugs, prasitemps Rdn. Žvìrblis toks, o mokykla tolybėse Jdr. Atvažiuoja mano brolis susisodinęs žvìrblius Srj. Karas, nė daktarų, nė vaistų, nėko, ir išlaidojo teip žvirbleliùs End. Ne kartą nešiojau tave, lopšyje supau – toks svirplelis buvai, žvirbliukėlis J.Paukš. 3. Jn(Kv), Lkv, Rt, Pln, Plt, Trk, Ll, Vdk, Jnš, Kri, Rz, Brž, Sml, Skr kablys virvėms vyti: Suleidžiant virvę, vienas suka rankeną, o kitas žvìrblį prilaiko, ka virvė susivyt vienodo sukrumo Skrb. Plonos virvės žvirbliu susukamos Sg. Pasidirbk naują žvirblį, galėsi vyt vadeles Bsg. Kaip tu rekečiukais vysi virves, jei dar žvirblio neturi Všk. Ką čia maskatuosi rankom, tik paimk žvìrblį ir bematant suleisi Trg. Kai labai pilną žvìrblį prisuki, tai išeina šeši pančiai Vb. Jei nori sukriai suvyti, tai laikyk žvirblį drūčiai Slv. Su žvìrbliu turia dailiau virves suleisti Up. ^ Be žvìrblio virvės nenuvysi Slč. Be žvìrblio virvių nesuleisi Up. 4. Jn(Kv), Tv, Gršl, Jnšk, Slm, Ėr, Ssk žiedas, neleidžiantis grandinei ar virvei persisukti: Geras lenciūgas, su žvìrbliu DūnŽ. Veizėk, dėl ko tas lenciūgas susiraizgė, gal žvìrblis nebsisuka Krtn. Pavadys be žvìrblio buvo, arklys susuko i nudaužė Ll. Lenciūgas be žvìrblio, tai ir susisukė mazgais Pn. Žvìrblį indėk – [grandinė] nesusisuks Žl. 5. KzR, Snt, Srv, Krk, Rs, Trg rąstų sukryžiavimas namo kertėje: Žvìrblį darydavo, kad medžių galai geriau susikabytų Snt. Gyvenamai trobai dar žvirblį užkirsdavo ir pasamanoję dėdavo Vl. [Namą] be žvìrblių statai – nieko neišeis Žl. 6. LTR(Jnšk), Ppl rato užkaištis: An žvìrblių buvo medinašiai ratai DūnŽ. 7. LKAI118(Užv, Grd, Kln) prie spragilo koto pritaisytas lankelis buožei pririšti, jungelis: Žvìrblis aplekia į rundą, turia apsisukti Grd. An žvìrblio padaryta [buožė] i sukas aplinkuo spragilkočio DūnŽ. 8. priekinė vyžos dalis: Vyžo žvirblỹs nuplyšo Kb. Nupink vyžą su žvirbliu ir varle Rtn. 9. LKAI113(Jnš) dalgio rankena. 10. girnų detalė: Varpstį pakėlei, ir nukrìto žvìrblis Šlv. 11. žnybtukas skalbiniams prie virvės prisegti: Be žvìrblių skalbinių i nekabink – vė[ja]s nudrabstys į purvą Slnt. 12. verpiant padaryta klaida: Menka iš tavęs verpėja, žiūrėk, kiek žvìrblių primėtei Pn. 13. J, Rs, Ll, KlvrŽ, Ps, Adm, Slk lenktas pagaliukas su virvute į plaukus ar barzdą įvelti: Paleisk Uršulei žvìrblį į plaukus – galės kutinėtis, kol išims Jrb. Sprunklis, ką suka žvìrblį į plaukus J. Ar žvìrblį kas į galvą įleido, kad taip kutinėjies Šl. Kad per mus, tai tau jaunimas žvìrblį plaukuosan paleist Švnč. Vyrai, pirmiau papešioję arkliavagiui uostus, įleido žvìrblį Vkš. | Nepalik čia vatego, piemenys žvìrblį įners Rt.Kv toks vaikų žaislas, suktukas: Senolelis liuob dirbs tą žvìrblį; tas žvìrblis po aslą šoks, o tie vaikėgaliai žviegs iš džiaugsmo End. 14. didokas ko nors gniužulas: Šiandiej visą dieną žvìrbliais sninga Skp. Sirgau, vaikali, baisiai, i spjaudžiau žvìrbliais, žvìrbliais End. Atsikosėjo žvìrbliais Ukm. 15. JR105, LTR(Trg) toks senovinis šokis: Susistvėrę už rankų sukdavę kubilą arba žvirblį ir kregždelę LTI200. 16. Rs, Alk, Krok euf. penis: Nemyžk prieš vėją, žvìrblį nušalsi Jnš. [Chuliganai] žvìrblius ant langų pasidėję i leida (šlapinasi) Rsn.
◊ kaĩp žvìrblio galvà; sulìg žvìrblio gálva labai mažai: Tame dvare porciją duodavo kaĩp žvìrblio gálvą Lkv. Insimetė sviesto kaĩ žvìrblio gálvą Tr. | Atpjauk lašinių sulìg žvìrblio gálva Ps.
sẽnas žvìrblis patyręs žmogus: Jis senas žvirblis, jo neprigausi J.Jabl.
šveñtas žvìrblis beturtis: Aš esu šveñtas žvìrblis Yl.
žvìrblio ašarė̃lės (ãvižos Grnk); LKKXVII182(Jnš, Sk) bot. varpinių šeimos augalas (Briza media).
žvìrbliams baidýti; žvìrbliai baĩdosi apie negražų ar niekam netinkantį žmogų: Dabar tik besu žvìrbliams baidýti Sd. Ji tikra kerėpla žvìrbliam baidýt Tr. Kepeliušas pataisytas piemeniotei iš šiaudų – tik žvìrbliam baidýt Stlm. Puposen ją pastatytum, tai žvìrbliai baidýtųs Dglš. žvìrblių baidỹklė Trkn kas negražus, netinkamai apsirengęs: Eik tu eik, žvirblių baidykle, kur daba[r] vėl velkies! KlK24,27(Jnš).
žvìrblio galvà labai mažai: Išvirs bulvynės juodos katilaitį, meisos žvìrblio gálvą įdėjo – i būk kantinas Plt. Ta pietūse tokią žvìrblio galvẽlę gavom meisos Klk.
žvìrblių (žvìrblio Jsv) kanãpė 177; LBŽ, Mt, LFII220, LEIII265, LKKXVII182(Grz, Jnšk, Kri, Lnkv, Pkr, Žg) bot. varpinių šeimos augalas (Briza media): Tai ta smilgelė su ramtytais pakabučiais žvirblio kanapės vardo Pt. Žvìrblio kanãpė, tokios kanapytės mažutės kabaliuojas Všk. [Pievoje] tik žvirblių kanapės ir smilgos teauga Vl.
žvìrblio kruõpos bot. mūrinė švitrė (Draba muralis): Žvirblio kruopos baltos, tai jau ir žvirbliokų yr Trgn.
žvìrblius pèšti triukšmauti: Piemenys, vaikai aplink pečių peša tik žvirblius; peša, kol tik senutis nepradėjo gulti varyti Žem.
žvìrblio rūtà I, 132, Grnk; LBŽ bot. žvirbliarūtė (Fumaria officinalis).
žvìrblio (žvirblių̃ Jsv) rū̃tos LKKXIII35, Ėr bot. žvirbliarūtė (Fumaria officinalis): Žvìrblio rū̃tos raudonai žydi Pc.
žvìrblio skilvẽlis K; P, LBŽ bot. miškinė sidabražolė (Potentilla erecta).
žvìrblio stambaĩ LKKXIII140(Grv) toks laukų augalas.
žvirblių takas Zr laumės juosta.
žvìrblį varinė́ti žaisti tokį žaidimą: Žvìrblį varinė́j[o], aš atmenu gerai DrskŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • žvirblis — žvi̇̀rblis dkt. Žvi̇̀rbliai čir̃škia, čirẽna, čiáuška …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • naminis žvirblis — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Passer domesticus angl. House Sparrow vok. Haussperling …   Paukščių anatomijos terminai

  • arabinis žvirblis — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Auripasser euchlorus; Passer euchlorus angl. Arabian golden sparrow vok. Jemengoldsperling, m rus. арабский золотой воробей, m pranc. moineau d Arabie, m ryšiai: platesnis terminas –… …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • baltabruvis audėjinis žvirblis — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Plocepasser mahali angl. white browed sparrow weaver vok. Augenbrauenmahali, m; Mahali, m; Mahaliweber, m rus. ткачиковый воробей, m pranc. mahali à sourcils blancs, m ryšiai: platesnis… …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • rudagalvis audėjinis žvirblis — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Plocepasser superciliosus angl. chestnut crowned sparrow weaver vok. Braunwangenmahali, m; Braunwangenweber, m rus. каштановоголовый ткачиковый воробей, m pranc. mahali à calotte marron, m… …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • mažasis savaninis žvirblis — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Gymnoris dentata; Petronia dentata angl. russet browed bush sparrow vok. Buschsteinsperling, m rus. малый каменный воробей, m pranc. petit moineau, m ryšiai: platesnis terminas – savaniniai …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • Žaliojo Kyšulio salų žvirblis — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Passer iagoensis angl. Cape Verde sparrow vok. Kapverdensperling, m pranc. moineau du Cap Vert, m ryšiai: platesnis terminas – tikrieji žvirbliai …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • kapinis žvirblis — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Passer melanurus angl. Cape sparrow vok. Kapsperling, m rus. южноафриканский воробей, m pranc. moineau mélanure, m ryšiai: platesnis terminas – tikrieji žvirbliai …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • trumpapirštis žvirblis — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Carpospiza brachydactyla; Petronia brachydactyla angl. pale rock sparrow vok. Fahlsperling, m rus. короткопалый каменный воробей, m pranc. moineau pâle, m ryšiai: platesnis terminas –… …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • Pietų Afrikos žvirblis — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Passer diffusus angl. southern grey headed sparrow vok. Damarasperling, m pranc. moineau sud africain, m ryšiai: platesnis terminas – tikrieji žvirbliai …   Paukščių pavadinimų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”